GEGEVENSBESCHERMING.

Privacyverklaring voor de eNet SMART HOME app, de eNet Server en de website op het adres my.enet-smarthome.

Stand maart 2020

Het gebruik van eNet SMART HOME is mogelijk zonder de opgave van persoonlijke gegevens. Voor zover persoonlijke gegevens worden geregistreerd bij het gebruik van eNet SMART HOME,
verwerken we deze uitsluitend volgens de regels van de basisverklaring voor gegevens-bescherming (VO (EU) 2016/679; DS-GVO) en de Bondswet voor gegevensbescherming van 30 juli 2017 (BDSGneu), evenals de telemediawet (TMG). De verwerking van persoonlijke gegevens vindt uitsluitend plaats conform de regels in deze verklaring over gegevensbescherming. Deze verklaring over gegevensbescherming geldt voor het gebruik van de eNet SMART HOME app, de eNet Server en de website op het adres my.enet-smarthome.com. Voor gekoppelde inhoud van andere aanbieders is de op de gekoppelde website opgenomen privacy-verklaring maatgevend. We wijzen er op dat in het kader van de gegevensoverdracht via internet gaten in de beveiliging kunnen optreden die ook niet te voorkomen zijn door de technische vormgeving van deze website. Een ononderbroken bescherming van persoonlijke gegevens is bij het gebruik van internet niet mogelijk.

Verantwoordelijke locatie voor de eNet SMART HOME app, de eNet Server en de website op het adres my.enet-smarthome.com

Voor de verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van het gebruik van de eNet SMART HOME app, de eNet Server en de website op het adres my.enet-smarthome.com is verantwoordelijk:

Insta GmbH
Hohe Steinert 10
58509 Lüdenscheid

Telefon: + 49 2351 936-0

info@insta.de
www.insta.de

Directie:
Dipl.-Ing. Alexander Burgbacher
Ingeschreven: kantonrechtbank Iserlohn

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Als verantwoordelijke voor gegevensbescherming is bij ons aangesteld:

Dr. Gregor Scheja
Functionaris voor gegevensbescherming
Adenauer Allee 136
D-53113 Bonn

Tel.: +49 (0) 228-227 226-0
Fax: +49 (0) 228-227 226-26

Contact:
https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html
www.scheja-partner.de 

Grondslag van de gegevensverwerking

De grondslag voor de gegevensregistratie conform art. 6 par. 1 p. 1 DS-GVO is: eventueel de door u gegeven goedkeuring (sub a); eventueel de verwerking van informatie ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst of het aangaan van een overeenkomst (sub b), eventueel de uitvoering van een wettelijke verplichting (sub b). Voor zover de gegevensregistratie berust op de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming (sub f), wordt daar apart naar verwezen in het kader van de individuele procedure.

Geregistreerde gegevens en gebruik

eNet SMART HOME app

 • Login-informatie eNet SMART HOME connect
  Deze gegevens worden gebruikt voor automatische aanmelding bij de eNet Server.
 • Login-informatie eNet SMART HOME remote (indien opgegeven)
  Deze gegevens worden gebruikt voor automatische aanmelding bij de eNet Remote-dienst.
 • Login-informatie tado (indien opgegeven)
  Deze gegevens worden opgeslagen voor de bediening van tado met de eNet-app.

eNet server

 • Installatieplaats (indien opgegeven)
  De installatieplaats wordt gebruikt om op de zonnestand gebaseerde tijdbesturingen aan te bieden.
 • Projectaantekeningen (indien opgegeven)
  De gegevens dienen voor de individuele projectdocumentatie.
 • Login-informatie eNet SMART HOME remote
  Deze gegevens worden gebruikt voor automatische aanmelding bij de eNet Remote-dienst.
 • Login-informatie van de aangemaakte gebruiker
  Deze gegevens zijn bedoeld voor de toegangscontrole op de eNet Server.
 • Logboekgegevens bij het oplossen van fouten en in de diagnosemodus
  Deze gegevens worden op de eNet Server opgeslagen en kunnen de diagnose ondersteunen.

my.enet-smarthome.com

 • Uw my.enet-smarthome.com Login-informatie
  Deze gegevens zijn bedoeld voor de toegangscontrole.
 • Uw vrijwillig verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres enz.
  We gebruiken deze gegevens bij de aanhef in de Newsletter.
 • Toestemming voor ontvangst van onze Newsletter
  We slaan de toestemming voor het verzenden van de Newsletter op, zodat alleen klanten die daarvoor toestemming hebben gegeven de Newsletter ontvangen.
 • Toestemming voor Privacyverklaring
  We slaan de toestemming voor de Privacyverklaring op zodat u daarmee niet bij elke aanmelding opnieuw hoeft in te stemmen.

Bij activering van de afstandsbediening voor een eNet server:

 • Serienummer van de eNet Server
  Deze informatie dient ter identificatie van uw eNet Server en is nodig voor het beschikbaar stellen van de afstandsbediening.
 • Kanaalnamen, werkingsplaats, status en type van actoren en sensoren. Ruimte- en scènenamen
  Deze informatie wordt door diensten zoals taalbesturing gebruikt bij de activering van de afstandsbediening tussentijds opgeslagen om wachttijden bij de verbinding met deze diensten te verkorten.

Voor het gebruik van onze website my.enet-smarthome.com registreert u zich met de opgave van uw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Bij de opgaven van uw gebruikersgegevens bestaat geen verplichting uw echte naam te gebruiken. Ook gebruik van een pseudoniem is mogelijk. De registratie vindt plaats met een double-opt-in procedure. Hierbij ontvangt u een e-mail op het door u opgegeven adres waarin u de aanmelding kunt bevestigen via een daarin opgenomen link. Als de bevestiging niet binnen 24 uur plaatsvindt, wordt de aanmelding automatisch uit onze database verwijderd. De opgave van het e-mailadres en het zelfgekozen wachtwoord zijn verplicht, alle andere informatie kunt u tijdens het gebruik van de website vrijwillig doorgeven.

Bij het gebruik van de webpagina's slaan we uw voor het uitvoeren van overeenkomsten benodigde gegevens op tot u uw toegang verwijdert. Dat geldt ook voor de vrijwillig door u overhandigde gegevens. Alle informatie kunt u beheren en wijzigen in de beschermde klantomgeving. Om u te informeren over belangrijke veranderingen zoals bijvoorbeeld wijzigingen in het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken we het door u bij de registratie opgegeven e-mailadres. Bij het bezoek van onze webpagina's worden automatisch gegevens opgehaald en in logboekbestanden op de server van onze aanbieder opgeslagen. Deze gegevens kunnen naar een persoon verwijzen. Tot de geregistreerde gegevens behoren:

 • Naam van de bezochte website
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Melding over geslaagd bezoek
 • Soort internetbrowser
 • Versie van de internetbrowser
 • het onder de browser liggende besturingssysteem met patch-niveau
 • Hiervoor bezochte pagina
 • IP-adressen

We gebruiken de geregistreerde gegevens voor het besturen van de website en om de IT-beveiliging te garanderen. Bij concrete indicaties worden de logboekbestanden eventueel achteraf geanalyseerd. De opgeslagen gegevens worden na 14 dagen automatisch verwijderd.

Voor het aanbieden van onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die de hernieuwde herkenning van uw apparaat mogelijk maken. Cookies zijn bedoeld om de diensten van onze webpagina's technisch beschikbaar te stellen. Daarvoor worden zogenaamde sessie-cookies gebruikt die het opnieuw herkennen binnen een bezoek aan onze pagina's mogelijk maken. Na afloop van uw bezoek worden geplaatste cookies automatisch door uw browser verwijderd. We gebruiken cookies om onze webpagina's te optimaliseren. Daarvoor worden zogenaamde sessie-cookies gebruikt die het opnieuw herkennen binnen een bezoek aan onze pagina's mogelijk maken. Sessie-cookies worden na afloop van uw bezoek automatisch door uw browser verwijderd. Verder gebruiken we cookies die bedoeld zijn om uw apparaat ook in een volgende sessie weer te herkennen. Hiertoe worden op uw apparaat opgeslagen cookies niet na de individuele sessie verwijderd. U kunt het gebruik van cookies met de instellingen van uw browser tegenwerken en zo het plaatsen van cookies voorkomen. We wijzen er op dat het gebruik van bepaalde functies op onze website dan onder bepaalde omstandigheden niet mogelijk is.

Newsletter

Op onze website kunt u zich abonneren op een Newsletter die per e-mail wordt verzonden. Het verzenden aan uw e-mailadres vindt plaats op basis van uw persoonlijke registratie met de daarop volgende bevestiging (double-opt-in), waarmee u akkoord gaat met het verzenden van de newsletter, voor zover u dat bij de registratie hebt opgegeven.


Voor het verzenden van de Newsletter slaan we uw e-mailadres evenals uw voor- en achternaam op. De gegevens worden voor het verzenden van de Newsletter doorgegeven aan onze dienstverlener. U kunt het gebruik van uw gegevens op elk moment met effect voor de toekomst verbieden. U vindt een mogelijkheid om het abonnement op de Newsletter op te zeggen aan het einde van elke Newsletter-mail of in uw profielinstellingen op my.enet-smarthome.com.

Uw rechten en gebruikmaken van rechten

De volgende rechten staan u ter beschikking. Hiervan kunt u jegens ons gebruik maken. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de bovengenoemde functionaris voor gegevensverwerking.

Recht op informatie

U hebt het recht om te informeren of wij persoonlijke gegevens over u verwerken, waarvoor we de gegevens verwerken, welke categorieën van persoonlijke gegevens we over u verwerken, aan wie de gegevens eventueel worden doorgegeven, hoe lang de gegevens eventueel worden opgeslagen en welke rechten u heeft.

Recht voor het corrigeren van gegevens

U hebt het recht om onjuiste op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, te laten corrigeren. Eveneens heeft u het recht om een bij ons opgeslagen onvolledig record door ons te laten aanvullen.

Verwijdering

U kunt bij ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, voor zover (1) de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, (2) aan het doel is voldaan waarvoor de gegevens zijn geregistreerd, (3) u uw toestemming voor gegevensverwerking hebt ingetrokken en geen andere rechtsbasis voor de verwerking bestaat, (4) we een juridische plicht hebben om de gegevens te verwijderen (5) u nog geen 16 jaar bent of (6) u niet akkoord bent gegaan met het gebruik en onzerzijds geen redenen voor de verwerking bestaan die voorrang hebben.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt in de volgende gevallen de beperking van de verwerking van ons verlangen. We zullen de gegevens in die gevallen van een blokkering voorzien en niet verder verwerken. (1) Voor zover u de juistheid van de persoonlijke gegevens bestrijdt voor de duur van onze controle. (2) Voor zover u om verwijdering heeft gevraagd en we niet kunnen of mogen verwijderen. (3) Voor zover u de gegevens nodig heeft voor de uitvoering van aanspraken, maar wij verplicht zijn tot verwijdering omdat het doel van de verwerking bereikt is. (4) Voor zover u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog geen beslissende uitspraak is gevolgd.

Bezwaar tegen de verwerking

Voor zover de verwerking van u betreffende persoonlijke gegevens op rechtmatige belangen van onze kant berust, kunt u om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie bezwaar maken tegen de verwerking.

Recht op overdracht gegevens

U heeft het recht om gegevens die u zelf in het kader van een overeenkomst of op basis van toestemming beschikbaar heeft gesteld en die geautomatiseerd zijn verwerkt, bij ons in een gangbare machineleesbare indeling (record) op te vragen.

Intrekken van een gegeven toestemming

Voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor het verwerken van de persoonlijke gegevens, kunt u de toestemming op elk moment intrekken. Stuur uw intrekking naar de bovengenoemde functionaris voor gegevensbescherming.

Recht van beroep bij de gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht om u met een beroep op het gebied van gegevensbescherming tot de toezichthoudende autoriteit te wenden. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is de landelijk verantwoordelijke voor gegevensbescherming en informatievrijheid Nordrhein-Westfalen. Het beroep kan onafhankelijk van de competentie bij elke toezichthoudende autoriteit worden ingediend.